Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,

společnost TEREZIA COMPANY s.r.o., majitel e-shopu www.terezia.eu a výrobce potravin včetně doplňků stravy pod značkou TEREZIA COMPANY, je správcem osobních údajů zákazníků TEREZIA COMPANY podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

Identifikace a kontaktní údaje správce: TEREZIA COMPANY s.r.o., IČO: 27251659, se sídlem Na návrší 997/14, Michle, 141 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 107724. E-mail: info@terezia.eu. Tel.: (+420) 261 221 277.

TEREZIA COMPANY se zavazuje zpracovávat osobní údaje jí poskytnuté v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR, korektně, zákonným a transparentním způsobem, jen v nezbytném rozsahu, a chránit zpracovávané osobní údaje způsobem odpovídajícím jejich důležitosti a povaze.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě – zákazníkovi; určitelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

TEREZIA COMPANY pro zpracování některých osobních údajů používá služeb subdodavatelů – zpracovatelů osobních údajů (např. poskytovatele webhostingu). Zpracovatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. TEREZIA COMPANY s každým zpracovatelem uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které má subdodavatel ve vztahu k osobním údajům povinnost mlčenlivosti a odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru.

 

Zpracování osobních údajů při objednání zboží

1. Při zadání objednávky jsou od zákazníka vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro realizaci objednávky – prodej a dodání zboží zákazníkovi, a to: jméno a příjmení zákazníka, fakturační a dodací adresa, e-mail a telefonní kontakt na zákazníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nemůže TEREZIA COMPANY uzavřít se zákazníkem kupní smlouvu a dodat mu zboží.

a. Účelem zpracování těchto osobních údajů je realizace objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi TEREZIA COMPANY a zákazníkem.

b. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, a to zejména povinností týkajících se vedení účetnictví.

2. Osobní údaje zákazníka nutné pro dodání objednaného zboží zákazníkovi jsou poskytovány dopravcům v rámci EU, a to buď České poště, s. p., nebo jiným, nestátním dopravcům uvedeným ve Všeobecných obchodních podmínkách e-shopu.

3. Osobní údaje zákazníka nutné pro zaúčtování koupě vkládá TEREZIA COMPANY za účelem zaúčtování do účetního programu společnosti. Takto vedená data zálohuje na svých serverech poskytovatel účetního softwaru, který je zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je povinen nakládat s osobními údaji dle pokynů TEREZIA COMPANY v souladu s nařízením GDPR.

4. TEREZIA COMPANY ukládá osobní údaje zákazníků po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi společností a zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a po dobu nutnou k plnění právních povinností společnosti. Po uplynutí těchto lhůt budou údaje vymazány.

5. V případě objednávky zboží prostřednictvím e-shopu dochází dále ke zpracování osobních údajů zpracovatelem, viz odst. 13 níže.

 

Zpracování osobních údajů při hlídání dostupnosti zboží

6. Pokud zákazník prostřednictvím funkce „Hlídací pes“ e-shopu požádá TEREZIA COMPANY o zaslání e‑mailového upozornění, že je zákazníkem požadované zboží skladem, zpracovává TEREZIA COMPANY za účelem vyhovění tomuto požadavku zákazníka jím zadanou e-mailovou adresu.

7. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, resp. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

8. Tento osobní údaj TEREZIA COMPANY zpracovává po dobu do odeslání vyžádaného upozornění zákazníkovi.

 

Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu

9. Na základě souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů TEREZIA COMPANY zpracovává níže uvedené údaje za účelem marketingu vůči zákazníkům – tj. registrace členů klubu TEREZIA, poskytování slev zákazníkům, zasílání obchodních sdělení (včetně katalogů či letáků se slevovými kupony) a činění jiných marketingových aktivit vůči zákazníkovi.

10. Souhlas je svobodný a jeho udělení není povinností zákazníka. Registrace člena klubu TEREZIA a poskytování některých slev či využívání slevových programů TEREZIA COMPANY však není bez udělení souhlasu se zpracováním os. údajů zákazníka možné.

11. Registrace zákazníka do klubu TEREZIA a zasílání obchodních sdělení (včetně např. slevových kuponů) vyžaduje poskytnutí zákazníkem a zpracování správcem následujících kategorií osobních údajů dle povahy registrace zákazníka:

a. V případě rychlé registrace zákazníka přes Facebook nebo Google jsou to některé z údajů, které jste svěřili uvedeným platformám, a to: e-mailová adresa, heslo (přihlašovací údaje registrovaného zákazníka) a profilový obrázek.

b. V případě rychlé registrace zákazníka na stránce TEREZIA COMPANY (tj. bez Vašeho účtu na Facebooku nebo Googlu) je to: e-mailová adresa, heslo.

c. V případě úplné registrace je to: jméno, příjmení, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, jméno a příjmení kontaktní osoby na doručovací adrese. Zákazník může zadat také své datum narození anebo datum, kdy má svátek.

d. V případě samostatného přihlášení se k odebírání obchodních sdělení je to pouze e-mailová adresa zákazníka.

12. Na základě uděleného souhlasu je TEREZIA COMPANY oprávněna zasílat zákazníkovi pouze vlastní obchodní sdělení.

13. Účelem zpracování shora uvedených osobních údajů (podle druhu registrace) je zasílání obchodních sdělení a realizace jiných marketingových aktivit vůči zákazníkovi, včetně poskytování slev.

14. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je udělení souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

15. Na základě souhlasu se zpracováním TEREZIA COMPANY zpracovává také údaj o registraci zákazníka u zdravotní pojišťovny, členství v určité organizaci či klubu nebo držení určité karty či průkazu a související údaje nezbytné pro uplatnění slevy v rámci zvoleného partnerského slevového programu, to jméno, příjmení a v závislosti na zvoleném slevovém programu také identifikátor opravňující zákazníka k využití zvolené slevy (např. číslo Sphere karty, číslo karty pojištěnce VZP apod.) v závislosti na zvoleném slevovém programu dle aktuální nabídky slevových programů uveřejněných na www.terezia.eu.

a. Účelem zpracování těchto osobních údajů je marketing vůči zákazníkovi spočívající v poskytnutí slevy dle zvoleného slevového programu.

b. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je udělení souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

16. Zákazník uděluje TEREZIA COMPANY souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v příslušném políčku při vyplňování registrace, přihlášení se k odběru obchodních sdělení nebo při objednávce zboží s využitím slevového programu.

17. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Jste-li registrovaným členem klubu TERZIA, Vaše členství v klubu TEREZIA bude odvoláním souhlasu ukončeno a slevy plynoucí z členství a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. (Ukončení členství nemá vliv na možnost dále nakupovat zboží TEREZIA COMPANY.) V případě odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení Vám obchodní sdělení Vám nebudou dále zasílána. V případě osobních údajů pro využití partnerského slevového programu budou na základě odvolání souhlasu tyto osobní údaje smazány. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace a marketingu lze odvolat zasláním e-mailu s předmětem „Odvolání souhlasu“ na info@terezia.eu a v případě odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení zasláním e-mailu s předmětem „Odvolání souhlasu Newsletter“ na info@terezia.eu.

18. TEREZIA COMPANY uchovává osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu do doby odvolání takového souhlasu subjektem údajů.

 

Zpracování osobních údajů při užívání internetových stránek TEREZIA COMPANY

19. TEREZIA COMPANY používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely na svém e-shopu tzv. soubory cookies a jiné síťové identifikátory, které jsou osobními údaji. Používáním internetových stránek společnosti a e‑shopu zákazník souhlasí s použitím zmíněné technologie. Ukládání souborů cookies může zákazník zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Více o cookies se můžete dozvědět na www.terezia.eu/gdpr/cookies.

20. Osobní údaje sdělené zákazníkem prostřednictvím e-shopu zpracovává jménem a dle pokynů TEREZIA COMPANY poskytovatel webhostingu a správce internetových stránek, na kterých je umístěn e-shop. Účelem zpracování těchto osobních údajů je realizace objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi TEREZIA COMPANY a zákazníkem, případně odsouhlasený marketing vůči zákazníkovi, jak uvedeno výše. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, případně udělený souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

21. Ze strany TEREZIA COMPANY nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte mj. právo požadovat od TEREZIA COMPANY přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení)

Máte právo získat od TEREZIA COMPANY potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům – TEREZIA COMPANY Vám na žádost poskytne kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů.

 

Právo na opravu a výmaz (čl. 16, 17 nařízení)

Máte právo na to, aby TEREZIA COMPANY opravila či doplnila nepřesné osobní údaje, které o Vás zpracovává.

Máte právo na to, aby TEREZIA COMPANY vymazala Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo (ii) jste vznesli námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iii) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo (iv) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky.

 

Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení)

Máte právo na to, aby TEREZIA COMPANY omezila zpracování Vašich osobních údajů, v případě, že:

a) popíráte přesnost Vašich zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby TEREZIA COMPANY mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, přičemž odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;

c) TEREZIA COMPANY již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR, a to na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody TEREZIA COMPANY převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení)

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytli TEREZIA COMPANY, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a máte rovněž právo na to, aby takové osobní údaje byly předány přímo jedním správcem – TEREZIA COMPANY – správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

Právo vznést námitku (čl. 21 nařízení)

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů TEREZIA COMPANY za účelem ochrany oprávněných zájmů TEREZIA COMPANY (viz účely zpracování). TEREZIA COMPANY v takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 nařízení)

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.